اعلام مفقودی مدارک شناسایی

اعلام مفقودی مدارک شناسایی

اعلام مفقودی مدارک شناسایی

با توجه به اینکه شناسنامه و کارت ملی جزء مدارک هویتی اشخاص به شمار می روند و احتمال سوء استفاده از آن ها در هنگام مفقودی شناسنامه و کارت ملی وجود دارد، بهتر است که حتما در صورت مفقود شدن کارت ملی و یا شناسنامه مراحل اعلام مفقودی شناسنامه و کارت ملی را انجام دهید.

اعلام مفقودی مدارک شناسایی