گواهی عکس از ثبت احوال جهت عکس دار کردن شناسنامه ها

در اجرای تبصره 1 ماده 36 قانون ثبت احوال شناسنامه افراد در سن 15 سالگی با عکس همان سال تجدید می شود، با توجه به اینکه اکثر این گروه سنی دانش آموز هستند جهت تعویض شناسنامه و دریافت کارت شناسایی ملی، نیاز به تایید عکس توسط دبیرستان ها و مراکز آموزشی دارند.

گواهی عکس از ثبت احوال جهت عکس دار کردن شناسنامه ها

لازم به ذکر است که اگر گروه سنی 15 سال تمام باشد 

از آنجایی که تاییدیه عکس توسط دبیرستان ها و مراکز آموزشی و نیروی انتظامی برای الصاق عکس به شناسنامه ها در موارد متعددی دارای نواقصی از قبیل :
1- عکس الصاقی به معرفی نامه ها همانند نیوده و ظهر عکس توسط مسئول مدرسه پشت نویسی نشده و امضا و مهر نشده باشد.
گواهی عکس از ثبت احوال جهت عکس دار کردن شناسنامه ها
2- عکس روی معرفی نامه در بعضی موارد از پرینت عکس در سیستم دانش آموزی که مربوط به سنوات قبل است استفاده شده باشد که برای اداره ثبت احوال قابل پذیرش نمی باشد.
3- دو قطعه عکسی که توسط مدرسه تایید شده است با عکس الصاقی به معرفی نامه یکی نباشد که این مورد نیز برای آن اداره قابل قبول نیست.
گواهی عکس از ثبت احوال جهت عکس دار کردن شناسنامه ها
4- عکس مربوطه متعلق به سال جاری نباشد که باز هم برای ثبت احوال مورد پذیرش نیست و می تواند در سال های آتی برای صاحب شناسنامه مشکلاتی در بر داشته باشد.
امید است مدیران محترم مدارس، مراکز آموزشی و نیروی انتظامی در تایید عکس، نکات گفته شده فوق را مد نطر داشته باشند. از حسن همکاری مسئولان محترم کمال تشکر داریم.